In opdracht van de gemeente Arnhem begeleidt Thomas van Dalen Toneelgroep Oostpool, dansgezelschap Introdans en Stadstheater Arnhem bij het uitwerken van hun visie op toekomstige, al dan niet gezamenlijke, huisvesting. Problemen met de huidige gebouwen zijn de directe aanleiding voor dit traject. Vooral het Stadstheater kampt met veel achterstallig onderhoud. Het pand voldoet in veel opzichten ook niet meer aan de eisen die gebruikers en bezoekers stellen. Ook Toneelgroep Oostpool en Introdans kampen met dringende huisvestelijke problemen. Het onderzoekstraject neemt de uitdagingen van Arnhem en de regio als vertrekpunt en koppelt deze aan de inhoudelijke ambities van de culturele instellingen.

Er wordt een kerngroep van de directeuren van de instellingen en vertegenwoordigers van de gemeente geformeerd. De sessies met deze groep vormen de kern van het onderzoekstraject. In thematische werkateliers komen deelgroepen van professionals uit verschillende disciplines van alle drie de organisaties samen. Ook wordt een groot stadsgesprek met theaterexperts en ervaringsdeskundigen georganiseerd. De stappen in het onderzoek worden door Thomas van Dalen voorbereid en de sessies worden door hem gemodereerd. Ook stelt hij aan het eind een zogenaamd ‘ambitiedocument’ op dat door de partijen wordt aangeboden aan de gemeente en de provincie.

Het document laat zien waarom de partijen een sterke voorkeur hebben voor gezamenlijke huisvesting. Zij willen door meer inhoudelijke samenwerking en gezamenlijke innovatie méér betekenen voor Arnhem en voor de provincie Gelderland. Tegelijkertijd laat het rapport zien dat deze samenwerkingsambitie om tal van redenen vereisen dat een hoge autonomie gewaarborgd blijft. Dit heeft consequenties voor beheer, ontwerp en vormgeving. In het vervolgtraject worden scenario’s afgezet tegen de geschetste inhoudelijke ambities en de kosten. Ook samenwerking vanuit de deellocaties blijft een optie. De programma’s van eisen en de daarbij horende kostenramingen, worden samen met het ambitiedocument voorgelegd aan de gemeenteraad van Arnhem.

Foto: website Toneelgroep Oostpool.