Gemeente Dordrecht ziet dat de exploitatie van Poppodium Bibelot nog niet tot volle wasdom is gekomen. Om te voorkomen dat vraagstukken voor de korte termijn de agenda domineren heeft de gemeente aan Thomas van Dalen Advies gevraagd om de consequenties van drie alternatieve toekomstscenario’s in beeld laten brengen.

Thomas van Dalen ontwikkelt in nauwe interactie met het podium en gevoed door landelijke kengetallen en expertise drie alternatieve scenario’s voor de toekomst van Bibelot. De scenario’s spelen in op de vraag in hoeverre men het podium wil benutten als breekijzer voor de ontwikkeling van Dordrecht. Thomas brengt per scenario de implicaties in beeld van inhoudelijke en programmatische keuzes voor de organisatie en voor de exploitatie.

Het rapport concludeert dat de potentie van het podium nog lang niet is waargemaakt. In de bestaande beheersconstructie en met het huidige subsidieniveau leveren de prachtige popzalen niet het verwachte rendement. Dit wordt versterkt door enkele beperkingen in het gebouw die aan het licht komen in het onderzoek. Het rapport laat zien dat de lichte teleurstelling bij de politiek ten onrechte afstraalt op een relatief krap bezet team dat het naar omstandigheden aantoonbaar goed doet.

In het rapport worden de voorwaarden voor een gezonde exploitatie uitgewerkt. Er worden ook heel praktische adviezen gegeven over effectiever gebruik en beheer. Zo stelt Thomas voor om een directe (trap)verbinding tussen Brandstof (café Bibelot) en de kleine zaal aan te brengen zodat het aantrekkelijker wordt voor publiek om langer te blijven. Ook stelt hij voor om een publieksvriendelijke verbinding te maken tussen de popzalen ten behoeve van clubgevoel, festivalbeleving.

Het rapport is aanleiding voor de gemeente om de subsidie structureel te verhogen, om enkele investeringen te doen in het gebouw, en om aanpassingen door te voeren in de beheersstructuur. Inmiddels is ook de trap (met een subsidie van het Kickstart Cultuurfonds) gerealiseerd.

Bron foto bij projectbeschrijving: Bond van Nederlandse Architecten – Cultuurcentrum Energiehuis, TenBrasWestinga, foto: Christiaan de Bruijne