Client Nederlands Letterenfonds Category Procesbegeleiding
Reorganiseren

Het Nederlands Letterenfonds is het publieke fonds voor de Nederlandse en Friestalige literatuur. Hoewel het fonds goed werk levert leven er bij medewerkers, directie en raad van toezicht vragen over de toekomstbestendigheid van de inrichting van het bedrijf.

In rechtstreekse opdracht van directeur-bestuurder Tiziano Perez voert Thomas van Dalen een gespreksronde uit om de situatie in kaart te brengen. De uitkomsten van dit onderzoek worden breed herkend en onderschreven. Door een zorgvuldig samengestelde kerngroep van medewerkers wordt onder Thomas begeleiding vervolgens een ambitieuze veranderagenda opgesteld.

De veranderagenda is leidend voor de verdere planontwikkeling. Verschillende oplossingsrichtingen worden eerst getoetst aan een klankbordgroep en in medewerkersbijeenkomsten. Daarna worden ze in nauwe samenwerking met HR-adviseur Gill Wijnhoven en de directeur-bestuurder verder ingevuld. In het, ook door de personeelsvertegenwoordiging positief ontvangen definitieve organisatieplan, staan uiteindelijk vier ingrepen centraal:

1. Een meer verfijnde hoofdstructuur die uitwisseling en samenhang vooronderstelt;
2. Meer robuuste profielen in plaats van individueel (versnipperd) maatwerk;
3. Meer aandacht voor interne processen als evaluatie, innovatie, beleid en kwaliteit;
4. Meer eigen verantwoordelijkheid in een veilige, verwelkomende en open organisatiecultuur.

In het organisatieplan zijn de ingrepen verder uitgewerkt tot op het niveau van onder andere topstructuur, teams, functies, overlegstructuur en organisatiecultuur. Na een formele reorganisatie, waarbij veel mensen nieuwe functies krijgen en ook nieuwe medewerkers aanhaken, is Thomas betrokken bij de implementatie; zo begeleidt hij de nieuwe teams bij het maken van teamplannen.