Het Nederlands Filmfonds is een van zes cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. In opdracht van de directie voerde Thomas van Dalen een onderzoek uit naar het interne functioneren van de organisatie. Hoewel het fonds goed presteert was er in de afgelopen jaren te weinig tijd was geweest voor de interne zaken. Aan de basis van het onderzoek lagen vertrouwelijke gesprekken met een selectie van medewerkers ten grondslag. Daarna werden, in nauwe interactie met de directeur, sessies voorbereid waarin de analyses werden verdiept en waarin mogelijke oplossingen in beeld werden gebracht.

Op basis van het onderzoek gaf Thomas van Dalen adviezen voor de aanpassing van de organisatiestructuur, voor een meer een uitgebalanceerde verdeling van rollen en verantwoordelijkheden en voor het stroomlijnen van de overlegstructuur. Ook leidde het onderzoek tot bijstelling van het functieboek.